เข้าใจโลกหลังโควิดเพื่อผลักดันการศึกษาอย่างถูกวิธี การศึกษาเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะหลังจากเกิดการระบาดของโควิดและมีการสนับสนุนให้เรียนออนไลน์ขึ้นมีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วหลายคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่บ้านมีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการเรียน บางคนอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีสมทบทุนเรื่องอุปกรณ์ แต่หลายคนกลับไม่มีโอกาสเช่นนี้จึง ต้องหยุดการเรียนของตนเองแล้วช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพแทน ในวันที่ 27 กันยายนมีการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทิศทางการศึกษาไทยหลายอย่าง ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เพราะช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและทิศทางการศึกษา รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อจะสามารถกลับมาเรียนต่อได้ทัน แนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์ที่เหมาะควร การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะเน้นเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งภายในงานวิชาที่มีการแนะนำให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ เรื่องประวัติชนชาติไทย วิเคราะห์สังคมไทยในปัจจุบัน นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 ด้าน ไปปฏิบัติ สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้วางโครงสร้างการศึกษาต้องหารให้เด็กไทยได้เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในชีวิต โดยระบุว่าหลายประเทศให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ซึ่งก่อนการบรรจุก็ต้องมาพิจารณาว่าจริงเท็จประการใด การปรับเปลี่ยนการศึกษาหลังช่วงโควิด ประเด็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายจะมุ่งเน้นไปที่ประชาคมโลกมากขึ้น มีข้อแนะนำการศึกษาทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ เน้นการคิดและยอมรับความจริง หรือ Mindset ก่อนเปลี่ยน Skill-Set เป็นหลักการที่เชื่อว่าทัศนคติที่ถูกต้องมีความสำคัญการมีทักษะที่หาตัวจับได้ยาก เพราะการมองโลกตามความเป็นจริงจะช่วยให้สามารถปรับตัวได้Continue Reading

วิกฤติทางการศึกษาเมื่อโรงเรียนหายไปหลักพัน โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบ่มเพาะความรู้ให้กับนักเรียน การที่มีโรงเรียนหลายแห่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้น และการเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจะช่วยให้คนในแต่ละพื้นที่มีโอกาสได้งานที่ดีและประสบความสำเร็จได้ง่าย ส่งผลดีต่อประเทศชาติในระยะยาว แต่เนื่องจากวิกฤติโควิดทำให้โรงเรียนหลายแหล่งต้องปิดตัวลง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยตรงและได้รับผลกระทบ การศึกษาเป็นการยึดโยงระบบหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ในวงการการศึกษาไม่ได้มีเพียงครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ยังมีคนวางโครงสร้างการศึกษาอย่างกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่วข้องกับการศึกษา เช่น โรงเรียน ในอดีตการศึกษาเล่าเรียนจะกระทำที่วัดและผู้ที่มีสิทธิ์เรียนหนังสือก็มีเพียงผู้ชายเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากขึ้น โรงเรียนกระจายตัวอยู่ทั่วไป โรงเรียนรัฐบาลจัดทำโดยรัฐบาลและได้รับเงินอุดหนุนในการประกอบกิจการ ทั้งค่าจ้างบุลากร ค่าบำรุงโรงเรียน และค่าจิปาถะอื่น ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะรับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ก็แลกมาด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาในอัตราที่สูงกว่า ในยุคโควิดแบบนี้โรงเรียนเอกชนจึงได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะไม่มีเงินอุดหนุนที่เพียงพอจากรัฐบาล ธุรกิจสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ในที่นี้หมายถึงหนังสือเรียน หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงมีอยู่หลายบริษัท เช่น คุรุสภา อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) เอมพันธ์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน การที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้สื่อเน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นหลัก หากสำนักพิมพ์ไม่ปรับตัว โอกาสที่จะได้รับผลกระทบก็สูงตามไปด้วย ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ชุดรักเรียนมีอยู่หลายชุด ไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนธรรมดา ชุดพละโรงเรียน ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารีContinue Reading